Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Voorbeeld: 'betalingsmethoden'

Gebruikersovereenkomst

Deze Gebruikersovereenkomst is van toepassing op alle gebruikers die zich op of na 17 juni 2020 hebben geregistreerd voor een eBay-account. Voor gebruikers die zich vóór 17 juni 2020 hebben geregistreerd, geldt deze Gebruikersovereenkomst vanaf 19 juli 2020.

Je vindt de oude gebruikersovereenkomsten hier.

Hieronder wordt beschreven onder welke voorwaarden je toegang krijgt tot onze services.

1. Inleiding

2. Over eBay

3. Gebruik van eBay

4. Misbruik van eBay en de (mogelijke) gevolgen voor de gebruiker

5. Kosten

6. Weergave en rangschikking van aanbiedingen

7. Aanbiedingsvoorwaarden

8. Aankoopvoorwaarden

9. Internationaal kopen, verkopen en vertalingen

10. Content

11. Beperking van de toegang tot geld

12. Aansprakelijkheid

13. Compensatie

14. Interne klachtafhandeling

15. Bemiddeling

16. Aanvullende voorwaarden

17. Algemeen

1. Inleiding

In deze gebruikersovereenkomst, de privacyverklaring van eBay , alle beleidsregels en andere regels die op onze sites worden geplaatst, worden de voorwaarden beschreven waaronder je de sites, services, toepassingen en tools (gezamenlijk de 'Services' genoemd) mag gebruiken. Je vindt hier een overzicht van onze beleidsregels. Alle beleidsregels en de privacyverklaring van eBay zijn opgenomen in deze gebruikersovereenkomst. Je gaat akkoord met het bovenstaande tijdens het gebruik van de Services van eBay.

 • Als je woonachtig bent in de Europese Unie, is vanaf 1 mei 2018 eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland (BTW-nummer DE 200081785) jouw contractspartij.

 • Als je in de Verenigde Staten woont of de hoofdzetel van je bedrijf is er gevestigd, heb je een overeenkomst met eBay Inc., 2025 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, Verenigde Staten.

 • Als je in Canada woont of de hoofdzetel van je bedrijf er is gevestigd, heb je een overeenkomst met eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Canada.

 • Als je in het Verenigd Koninkrijk woont of de hoofdzetel van je bedrijf er is gevestigd, heb je een overeenkomst met eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk.

 • Als je in India woont, ga je een contract aan met eBay Singapore Services Pte Ltd, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore, 049315.

 • Als je elders woont, ga je een contract aan met eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastraße 15-17, 3005 Bern, Zwitserland. Als je vragen hebt, kun je altijd de Hulp-pagina's raadplegen.

2. Over eBay

eBay is een handelsplaats waar gebruikers vrijwel alles kunnen aanbieden, kopen en verkopen via allerlei verkoopvormen en op allerlei locaties.

eBay is niet de eigenaar van zaken die via de site van eBay worden aangeboden of verkocht en is niet betrokken bij de feitelijke transacties tussen kopers en verkopers. Het verkoopcontract is een rechtstreekse overeenkomst tussen koper en verkoper. eBay treedt niet op als een traditionele veilingmeester.

eBay geeft advies over prijzen, verzendkosten, verkoopvormen enzovoort, maar deze adviezen zijn slechts informatief bedoeld en jij bepaalt of je ze wel of niet opvolgt. eBay controleert de aanbiedingen of de content van gebruikers niet. eBay helpt door het gebruik van verschillende programma's geschillen op te lossen, maar eBay heeft geen controle over en biedt geen garantie voor het volgende: de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van geadverteerde objecten; de nauwkeurigheid van de content, aanbiedingen of feedback van gebruikers; het vermogen van verkopers om objecten te verkopen; het vermogen van kopers om objecten te betalen; of dat een koper of verkoper een transactie werkelijk voltooit of een object werkelijk retourneert.

Verkopers moeten altijd een geldige betalingsmethode opgeven.

Je geeft eBay toestemming automatisch bedragen af te schrijven voor toekomstige kosten in verband met de Services die door eBay worden aangeboden. Dit gebeurt via je gekozen betalingsmethode en in overeenstemming met deze gebruikersovereenkomst en de toepasselijke factureringsovereenkomst(en) waarmee je akkoord gaat wanneer je je betalingsmethode instelt of wijzigt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot bedragen die verschuldigd zijn voor eBay-kosten, vergoedingen en verzendlabels. eBay informeert je over deze kosten. Als aan eBay verschuldigde betalingen of bedragen om welke redenen dan ook niet kunnen worden overgemaakt via je opgegeven betalingsmethode, ben je nog steeds verplicht eBay alle onbetaalde bedragen te betalen en behoudt eBay zich het recht voor via andere middelen om vergoeding te vragen, inclusief vergoeding van extra kosten die hierbij worden gemaakt. Je kunt je betalingsmethode op elk moment in Mijn eBay wijzigen.

3. Gebruik van eBay

Wanneer je gebruikmaakt van de Services, is het volgende niet toegestaan:

 • ongepaste content of objecten in rubrieken of gedeeltes van onze sites plaatsen, aanbieden of uploaden;

 • de wetten, rechten van derden of de systemen of beleidsregels schenden of omzeilen;

 • namaakobjecten verkopen of anderszins inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerkrecht of andere rechten van derden;

 • gebruikmaken van de Services als je geen wettelijk bindende contracten mag aangaan (bijvoorbeeld als je jonger bent dan 18 jaar) of als je tijdelijk of voor onbepaalde duur bent geschorst en de Services niet mag gebruiken;

 • niet betalen voor objecten die je hebt gekocht, tenzij je een geldige reden hebt, zoals uiteen wordt gezet in het eBay-beleid: de verkoper heeft wezenlijke wijzigingen aangebracht in de objectbeschrijving nadat je hebt geboden, er is een duidelijke typfout gemaakt of je kunt geen contact met de verkoper opnemen (zie het beleid voor onbetaalde objecten);

 • objecten die je hebt verkocht, niet levert, tenzij je een geldige reden hebt, zoals uiteen wordt gezet in het eBay-beleid: de koper voldoet bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden die je in je aanbieding hebt vermeld, of je kunt geen contact opnemen met de koper;

 • de prijs van een object manipuleren of aanbiedingen van andere gebruikers belemmeren;

 • valse, onnauwkeurige, misleidende, lasterlijke of smadelijke content plaatsen;

 • handelingen uitvoeren die het feedback- of het beoordelingssysteem ondermijnen (zie de regels met betrekking tot feedback);

 • je eBay-account (inclusief feedback) en gebruikersnaam zonder de toestemming van eBay overdragen aan een andere partij;

 • spam, ongewenste of bulksgewijze elektronische communicatie, kettingbrieven of piramidespelen verspreiden of plaatsen;

 • de contactgegevens van andere gebruikers voor een ander doel gebruiken dan een specifieke eBay-transactie (dit omvat gebruik van deze gegevens om marketingmateriaal rechtstreeks aan een eBay-gebruiker te verzenden, tenzij de gebruiker expliciet heeft ingestemd met de ontvangst van dit materiaal);

 • virussen of andere technologieën verspreiden die schade kunnen toebrengen aan eBay of aan de belangen of eigendommen van eBay-gebruikers;

 • robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om voor welk doel dan ook toegang te krijgen tot de Services;

 • onze robot exclusion protocollen omzeilen, de werking van de Services verstoren of een onredelijke of disproportioneel zware belasting van de infrastructuur van eBay veroorzaken;

 • eBay-toepassingen of -tools exporteren of opnieuw exporteren, behalve als dit in overeenstemming is met de exportwetgeving van de relevante rechtsgebieden en in overeenstemming is met gepubliceerde regels en beperkingen;

 • content uit de Services of teksten, ontwerpen en handelsmerken van eBay kopiëren, wijzigen of distribueren;

 • content uit de Services (behalve voor je eigen naslag) kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, uitvoeren, openbaar tonen, er reverse engineering op uitvoeren of er afgeleide werken van maken, zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van eBay en de relevante derde partij, indien van toepassing;

 • enige eBay-toepassing, of informatie of software die verband houdt met een dergelijke toepassing, commercieel gebruiken;

 • informatie over gebruikers, zoals e-mailadressen, verkrijgen of verzamelen zonder hun toestemming; of

 • technische maatregelen omzeilen die eBay neemt om haar Services aan te bieden.

Als je je als bedrijf bij eBay registreert, verklaar je daarmee dat je gerechtigd bent wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan namens dat bedrijf. Wanneer je als bedrijf handelt op eBay, moet je je houden aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot online handel.

Je gaat ermee akkoord dat eBay haar Services begint te leveren zodra je deze gebruikersovereenkomst accepteert. Je kunt deze gebruikersovereenkomst annuleren op grond van de EU-richtlijn betreffende consumentenrechten (2011/83/EU). eBay kan kosten in rekening brengen voor Services die zijn geleverd tot op het moment van annulering.

eBay kan niet-bevestigde accounts of accounts die lange tijd inactief zijn geweest, annuleren of de Services wijzigen of stopzetten. 

4. Misbruik van eBay en de (mogelijke) gevolgen voor de gebruiker

Onverminderd andere maatregelen die eBay kan nemen, behoudt zij het recht op je gebruikersaccounts en de toegang tot en activiteiten via haar Services te beperken, op te schorten of te beëindigen, biedingen te annuleren, aanbiedingen te verwijderen, te verlagen of de zichtbaarheid ervan anderszins te beperken, of op een andere manier de zichtbaarheid te beperken, gehoste content te vertragen of te verwijderen, een mogelijke speciale status van je account te verwijderen, kortingen te verlagen of in te trekken en technische en/of juridische stappen te ondernemen om te voorkomen dat je de Services gebruikt als:

 • eBay denkt dat je problemen of mogelijke juridische aansprakelijkheid veroorzaakt;

 • eBay denkt dat dergelijke beperkingen de beveiliging van de eBay-community verbeteren of de financiële aansprakelijkheid van eBay zelf of die van een andere eBay-gebruiker reduceert;

 • eBay denkt dat je de rechten van derden schendt;

 • eBay denkt dat je niet in de geest van deze gebruikersovereenkomst of het beleid handelt of de werknemers van eBay of haar gebruikers onheus bejegent;

 • eBay ondanks de redelijkerwijs te verwachten pogingen daartoe, niet kan controleren of bevestigen dat informatie die je hebt verstrekt, klopt; of

 • je op de vervaldatum niet de volledige betaling hebt overgemaakt van de verschuldigde kosten voor de Services.

eBay zal voorafgaand aan het jegens een gebruiker nemen van maatregelen een motivering van het betreffende besluit toesturen, voor zover wettelijk vereist.

Indien eBay besluit om de verstrekking van het geheel van de Services aan een zakelijke gebruiker te beëindigen, zal eBay die zakelijke gebruiker in beginsel 30 dagen voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Deze termijn zal eBay niet in acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen of andere omstandigheden.

Wanneer zich een probleem tussen een koper en een verkoper voordoet, kan eBay bij de toepassing van het beleid rekening houden met de prestaties van de gebruiker in het verleden en met de specifieke omstandigheden. eBay kan in dat geval soepeler zijn in de toepassing van het beleid, zodat er een oplossing kan worden gezocht die voor zowel de koper als de verkoper aanvaardbaar is.

5. Kosten

Lid worden van eBay en bieden op aangeboden objecten is gratis. eBay brengt wel kosten in rekening voor andere services, zoals voor het aanbieden van objecten. Wanneer je een object aanbiedt of een andere service gebruikt waaraan kosten zijn verbonden, krijg je de gelegenheid de kosten die in rekening gebracht worden op basis van ons beleid voor kosten te bekijken en accepteren. eBay kan van tijd tot tijd de kosten wijzigen of nieuwe kosten in rekening brengen door de wijzigingen 30 dagen van tevoren op de site van eBay of in het gedeelte Berichten van Mijn eBay te plaatsen. Je kunt je account binnen 30 dagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos sluiten.

Alle kosten worden vermeld in euro's, tenzij anders wordt aangegeven. Het is jouw verantwoordelijkheid om alle kosten en van toepassing zijnde belastingen voor het gebruik van onze sites en Services op tijd en met een geldige betalingsmethode te betalen. Als je betalingsmethode niet werkt of je account achterstallig is, kan eBay de verschuldigde kosten innen via andere inningsmechanismen. (Dit omvat onder andere bij eBay geregistreerde betalingsmethoden, incassobureaus en juridisch advies.) Je gaat ermee akkoord dat eBay je via e-mail elektronische facturen kan sturen. eBay kan het gebruik van haar Services opschorten of beperken tot je het gehele verschuldigde bedrag hebt betaald.

6. Weergave en rangschikking van aanbiedingen

Wij streven naar een handelsplaats waar kopers vinden wat ze zoeken. Daarom hangt de weergave of rangschikking van aanbiedingen in zoek- en browseresultaten af van een aantal variabele factoren, zoals:

 • de locatie van de koper, de zoekterm, de site waarop je zoekt;

 • de locatie van het product, het formaat van de aanbieding, prijs en verzendkosten, servicevoorwaarden, eindtijd, geschiedenis en de relevantie voor de zoekterm die de gebruiker gebruikt;

 • de geschiedenis van de verkoper, zoals de manier waarop hij adverteert, beoordelingen van de verkoper, de verkopers compliance met eBay-beleid, het aantal defecte producten;

 • het aantal aanbiedingen dat voldoet aan de zoekterm van de koper.

Om de gebruikerservaring te bevorderen, kan een aanbieding niet zichtbaar zijn in bepaalde zoek- en browseresultaten, ongeacht een voorkeur van een koper om aanbiedingen in een bepaalde volgorde te zien.

7. Aanbiedingsvoorwaarden

Wanneer je een object aanbiedt, ga je ermee akkoord de regels voor aanbieden en het beleid voor verkooppraktijken na te leven en dat:

 • je verantwoordelijk bent voor de juistheid, de content en de rechtmatigheid van het aangeboden object en je ermee akkoord gaat het object aan te bieden in overeenstemming met het beleid voor verboden en beperkte objecten;

 • je aanbieding gedurende 24 uur mogelijk niet meteen kan worden gevonden wanneer er op trefwoord of rubriek wordt gezocht; eBay de exacte duur van aanbiedingen niet garandeert;

 • content die in strijd is met het eBay-beleid naar goeddunken van eBay kan worden verwijderd, gewijzigd of verborgen;

 • eBay kan gegevens in de productcatalogus herzien om informatie aan te vullen, te verwijderen of te corrigeren; als je aanbieding gebruikmaakt van catalogusgegevens die zijn herzien, kan je aanbieding daardoor worden gewijzigd;

 • aanbiedingen via de Services zichtbaar zijn op alle media die de Services (kunnen) weergeven, zoals de site en applicaties voor mobiele telefoons en andere apparaten, tenzij expliciet anders overeengekomen;

 • aanbiedingen ook kunnen worden toegevoegd aan externe sites via optionele additionele distributiekanalen en affiliateprogramma's;

 • door eBay of verkopers via hun aanbiedingen aanvullende goederen en diensten, zoals verlengde garanties of gratis installatiediensten, kunnen worden aangeboden;

 • waar je aanbieding in zoek- en bladerresultaten wordt weergegeven, kan afhankelijk zijn van bepaalde factoren waaronder verkoopvorm, titel, biedactiviteiten, eindtijd, trefwoorden, prijs en verzendkosten, feedback, naleving van het eBay-beleid en gedetailleerde verkopersbeoordelingen. Zie het beleid een te koop aangeboden object vinden voor meer informatie.

 • het beleid voor dubbele aanbiedingen kan ook bepalen of je aanbieding in zoekresultaten wordt weergegeven;

 • metatags en URL-links die in een aanbieding worden opgenomen, worden verwijderd of gewijzigd, zodat deze geen invloed hebben op resultaten van externe zoekmachines;

 • eBay kan je optionele aanbevelingen doen die je in overweging kunt nemen wanneer je aanbiedingen maakt. Dergelijke aanbiedingen kunnen zijn gebaseerd op de getotaliseerde verkopen en de geschiedenis van soortgelijke verkochte en huidige aanbiedingen; de resultaten verschillen per afzonderlijke aanbieding. Je gaat ermee akkoord dat eBay in het kader van de aanbevelingen de verkopen en de geschiedenis van je aanbiedingen aan andere verkopers toont;

 • sommige optionele upgradefuncties zijn alleen zichtbaar bij bepaalde eBay-services.

In verband met een positieve gebruikerservaring is het mogelijk dat een aanbieding in bepaalde zoek- en bladerresultaten niet wordt weergegeven, ongeacht de sorteervolgorde die de koper heeft gekozen.

8. Aankoopvoorwaarden

Wanneer je een object koopt, ga je ermee akkoord je te houden aan de regels voor kopers en het volgende:

 • het is jouw verantwoordelijkheid de volledige aanbieding te lezen voordat je een bod uitbrengt of je ertoe verbindt een object te kopen;

 • je gaat een wettelijk bindende overeenkomst aan om een object aan te schaffen wanneer je je ertoe verbindt een object te kopen of wanneer jouw bod het winnende bod is (of als je bod op een andere manier wordt geaccepteerd);

 • als je een object koopt op een andere eBay-site dan ebay.nl, is uitsluitend de gebruikersovereenkomst van die andere eBay-site op je van toepassing met betrekking tot die aankoop.

9. Internationaal kopen, verkopen en vertalingen

Veel diensten van eBay zijn internationaal beschikbaar. Door eBay kunnen op de site bepaalde programma's, tools en ervaringen worden aangeboden die in het bijzonder van belang zijn voor internationale verkopers en kopers, zoals wisselkoers-diensten en tools om de kosten voor internationale verzending te berekenen. Verkopers en kopers zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving en regels met betrekking tot internationale verkopen, aankopen en de verzending van objecten.

Behalve op de Nederlandse site eBay.nl, kunnen je objecten ook worden aangeboden op één of meer internationale sites van eBay. Als je niet wilt dat je aanbiedingen op internationale sites worden weergegeven, moet je internationale verzendlocaties uitsluiten bij je aanbiedingen. Als je internationale verzendlocaties wel selecteert, geef je eBay toestemming naar eigen inzicht je aanbiedingen ook weer te geven op eBay-sites van andere landen dan de oorspronkelijke aanbiedingssite. Je accepteert hiermee ook dat je aanbiedingen mogelijk geheel niet, of slechts op enkele van deze internationale eBay-sites worden weergegeven.

Wanneer je jouw objecten internationaal verkoopt, of een object koopt op een eBay-site die verschilt van je registratiesite, zijn voor die specifieke verkoop de gebruikersovereenkomst en toepasselijke voorwaarden van die andere eBay-site op je van toepassing, zoals beschreven in het Internationale Verkoopbeleid.

Als verkoper ga je ermee akkoord dat eBay je aanbieding kan weergeven op een andere eBay-site dan de site waar je het object oorspronkelijk te koop hebt aangeboden, gebaseerd op je instellingen voor verzending. Deze instellingen kan je aanpassen, zoals beschreven in het Internationale Verkoopbeleid. Als je objecten aanbiedt met een optie voor internationale verzending, geeft dit geen garantie dat die aanbieding wordt getoond op andere internationale eBay-sites dan de site waar het object oorspronkelijk is aangeboden. Als je een object verkoopt op een andere eBay-site dan je registratiesite, dan is de gebruikersovereenkomst, het toepasselijke beleid, inclusief eventuele kopersbescherming, van die andere eBay-site van toepassing met betrekking tot die specifieke koop, zoals omschreven in het Internationale Verkoopbeleid.

Je geeft eBay toestemming om geautomatiseerde tools te gebruiken om je eBay-content en je communicatie met andere leden geheel of gedeeltelijk te vertalen naar andere talen, indien dergelijke vertaaloplossingen beschikbaar zijn. eBay kan je tools verstrekken waarmee je op jouw verzoek content kunt vertalen. De nauwkeurigheid of de beschikbaarheid van deze vertalingen wordt niet gegarandeerd.

10. Content

Wanneer je ons content verschaft (of content laat plaatsen via onze Services) of ons de Services laat bieden, verleen je ons vanaf het moment dat je de content verschaft een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, sublicentieerbaar recht, voor de duur van enig auteursrecht of andere rechten op deze content, om de content te gebruiken, en geef je ons toestemming alle auteursrechten, handelsmerkrechten, publiciteitsrechten, databaserechten of andere intellectuele-eigendomsrechten uit te oefenen op de content en elk element dat deel uitmaakt van die content (zoals, maar niet beperkt tot tekst, beelden, foto's, logo's, afbeeldingen, handelsmerken, ontwerpen, titels en gegevens), inclusief gebruik in elke willekeurige taal en elke willekeurige database, geheel of gedeeltelijk, en inclusief het maken en gebruiken van afgeleide werken (de 'Content').

De rechten die je ons verleent, omvatten het recht de hele Content of een deel ervan te kopiëren, te reproduceren, openbaar te communiceren, uit te zenden, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren en op te nemen en te gebruiken in een database, via elk willekeurig proces, in elke willekeurige indeling en via alle willekeurige media (digitaal of anders) die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld, inclusief alle sites en services van de eBay-groep.

We kunnen derden (inclusief eBay-gebruikers) toestaan gebruik te maken van alle rechten of een deel van de rechten die je eBay verleent.

Je verklaart dat de Content in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving, dat jij eigenaar bent van de intellectuele-eigendomsrechten ten aanzien van de Content, dat deze geen schending inhoudt van rechten van derden en dat de Content niet het onderwerp is van een vordering wegens inbreuk of op andere gronden. Je vrijwaart eBay tegen alle financiële gevolgen van vorderingen, claims of opposities door personen die intellectuele-eigendomsrechten op de Content claimen, van claims wegens oneerlijke en/of parasitaire mededinging en/of van laster of smaad.

We bieden productgegevens (inclusief afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties) aan die worden verschaft door derden (inclusief eBay-gebruikers). Je mag die content alleen in je eBay-aanbiedingen gebruiken. eBay mag die toestemming te allen tijde naar eigen inzicht wijzigen of intrekken.

We proberen betrouwbare gegevens aan te bieden, maar kunnen niet garanderen dat de content die via de Services wordt verschaft, altijd beschikbaar, accuraat, volledig en up-to-date zal zijn. Je gaat ermee akkoord dat eBay er niet verantwoordelijk voor is de aanbiedingen of content die door derden via de Service worden verschaft, te onderzoeken of te garanderen, en dat je niet zult proberen ons of onze gegevensproviders verantwoordelijk te stellen voor onjuistheden. Als verkoper ga je ermee akkoord te zorgen dat content die direct aan je aanbiedingen is gekoppeld, juist is. De productgegevens omvatten materiaal waarop een auteursrecht of een handelsmerk rust en ander materiaal dat onder eigendomsrecht valt. Je gaat ermee akkoord geen informatie met betrekking tot auteursrecht, eigendomsrecht of identificatie uit de productgegevens te verwijderen en geen afgeleide werken te maken op basis van die gegevens (anders dan door de gegevens op te nemen in je aanbiedingen).

De gebruiker heeft gedurende zijn gebruik van de Services te allen tijde toegang tot zijn account, waarin hij zijn gebruiks- en contactgegevens vindt. Als verkoper heb je toegang tot je huidige alsook verlopen aanbiedingen en de content daarvan, met inbegrip van communicatie met andere gebruikers, statistieken en andere (meta-)informatie, zoals views. eBay heeft gedurende de gebruikersovereenkomst, en een periode daarna, toegang tot informatie over en gegevens van zakelijke gebruikers en consumenten die door hen bij het gebruik van de Services zijn verstrekt of die worden gegenereerd, of ter uitvoering van de in deze gebruiksovereenkomst opgenomen licentie voor content. Als eBay gegevens aan derden verstrekt en dit niet noodzakelijk is voor de goede werking van de Services zal daarover informatie worden verstrekt aan de gebruiker, voor zover wettelijk vereist.

In de privacyverklaring lees je hoe eBay met gegevens omgaat die persoonsgegevens zijn.

11. Beperking van de toegang tot geld

Het is voorgekomen en zal blijven voorkomen dat eBay aanbeveelt dat PayPal de toegang tot geld op de PayPal-rekening van een verkoper beperkt op basis van bepaalde factoren zoals, maar niet beperkt tot, verkoopgeschiedenis, verkoper prestaties, retourzendingen, riskantheid van de rubriek, transactiewaarde of een geopend geschil. Dat kan ertoe leiden dat PayPal besluit de toegang tot geld op je PayPal-rekening te beperken.

12. Aansprakelijkheid

eBay probeert de site en de Services veilig te houden en goed te laten werken, maar kan niet garanderen dat de Services altijd zonder onderbreking werken of toegankelijk zijn. Updates van biedingen en andere berichtfunctionaliteit in de Services worden mogelijk niet in real-time uitgevoerd. In dergelijke functionaliteit kunnen vertragingen optreden waarover eBay geen controle heeft.

eBay (inclusief haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, tussenpersonen en werknemers) is niet verantwoordelijk op basis van een contract of onrechtmatig handelen (inclusief nalatigheid) of anderszins voor enige zakelijke verliezen, zoals verlies van gegevens, winst, opbrengst, handel, zakelijke kansen, goodwill, reputatie of onderbreking van de bedrijfsvoering, of voor verliezen die zij niet redelijkerwijs hadden kunnen voorzien en die direct of indirect voortkomen uit:

 • je gebruik van de Services of je onvermogen de Services te gebruiken;

 • prijsadviezen, verzendadviezen of andere adviezen die zijn gegeven door eBay;

 • vertragingen of onderbrekingen in de Services;

 • virussen of andere kwaadwillende software die is opgelopen door toegang tot of een koppeling met de Services;

 • storingen, bugs, fouten of onjuistheden van welke aard dan ook in de Services;

 • schade aan je hardwareapparaat als gevolg van het gebruik van een eBay-service;

 • de content, de acties of het gebrek aan acties van derden, inclusief objecten die met de Services zijn aangeboden, of vernietiging van vermeende namaakobjecten;

 • een schorsing of andere maatregel die is genomen met betrekking tot je account of schending van het gedeelte Misbruik van eBay;

 • de duur waarmee en de wijze waarop je aanbiedingen in zoekresultaten worden weergegeven, zoals beschreven in Aanbiedingsvoorwaarden; of

 • de noodzaak je werkwijzen, content of gedrag te wijzigen of je verlies van transacties of onvermogen handel te drijven als gevolg van wijzigingen in deze gebruikersovereenkomst of ons beleid.

In sommige rechtsgebieden is afwijzing van garantie of uitsluiting van schade niet toegestaan en vrijwaringen en uitsluitingen zijn daarom mogelijk niet op jou van toepassing. Dit geldt in het bijzonder wanneer je een consument bent.

Je accepteert de volledige verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van je acties onder de wetgeving die op jou van toepassing is en voor de rechtmatigheid van objecten die je op onze sites aanbiedt.

eBay hanteert technieken om de juistheid en waarachtigheid van de informatie die onze gebruikers verstrekken te controleren, maar verificatie van gebruikers op internet is moeilijk. Hierdoor kan eBay niet garant staan (en zal dit dus ook niet doen). eBay is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de identiteit van gebruikers of voor de juistheid van de informatie die gebruikers verstrekken of op de sites plaatsen.

Niettegenstaande de vorige alinea's is de aansprakelijkheid van eBay, indien zij aansprakelijk worden geacht, jegens jou of derden, beperkt tot het hoogste van de volgende twee bedragen: (a) het bedrag van de kosten waarover het geschil bestaat, niet hoger dan de totale kosten die je eBay hebt betaald in de 12 maanden voorafgaand aan de actie die tot de aansprakelijkheid heeft geleid, of (b) € 150.

Niets in deze gebruikersovereenkomst houdt een beperking of uitsluiting in van de aansprakelijkheid voor frauduleuze voorstelling van zaken, overlijden of verwonding die het resultaat is van de nalatigheid van eBay of de nalatigheid van haar tussenpersonen of werknemers, of voor enige andere aansprakelijkheid die volgens wetgeving niet kan worden beperkt of uitgesloten.

13. Compensatie

Je stelt eBay (en haar managers, directeuren, tussenpersonen, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) volledig schadeloos voor enige verliezen of kosten, inclusief redelijke juridische kosten, die zij moeten betalen doordat jij deze gebruikersovereenkomst schendt, door je ongepaste gebruik van de Services van eBay of doordat je de wet overtreedt of de rechten van derden schendt.

14. Interne klachtafhandeling

Het eBay klachtafhandelingssysteem is gratis toegankelijk voor elke gebruiker. Ingediende klachten worden gelogd en er wordt een 'service request' aan gekoppeld.

De volgende problemen kunnen onder andere (doch niet uitsluitend) worden aangekaart via het klachtafhandelingssysteem:

 • de vermeende overtreding van een verplichting uit Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten, die nadeel toebrengt aan de klager;

 • technische problemen die direct verband houden met de Services en die een meer dan ondergeschikte impact hebben op de klager;

 • maatregelen of gedragingen van eBay die direct verband houden met de Services en die een meer dan ondergeschikte impact hebben op de klager.

Het klachtafhandelingssysteem voorziet in de volgende stappen:

 • zorgvuldige en tijdige beoordeling en onderzoek van de ingediende klachten en andere informatie;

 • communicatie in duidelijke en gemakkelijk te begrijpen taal;

 • indien nodig, verdere behandeling van klachten om tot een oplossing te komen die in verhouding staat tot het belang en de complexiteit van de betreffende klacht;

 • het vastleggen van communicatie, analyses en besluitvorming;

 • informatie over het vervolg dan wel de afhandeling van de klacht.

Middels het vastleggen van klachten, monitort eBay of klachten incidenteel zijn dan wel een aanwijzing vormen dat zich een structureel probleem voordoet. Vermijdbare klachten worden intern gerapporteerd. Er wordt een register bijgehouden van de belangrijkste oorzaken van klachten.

15. Bemiddeling

Indien sprake is van een geschil tussen een zakelijke gebruiker en eBay kunnen partijen, in aanvulling op hetgeen elders in deze Gebruikersovereenkomst is opgenomen, middels bemiddeling tot overeenstemming proberen te komen.

eBay is bereid noch verplicht deel te nemen aan een procedure bij een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen. eBay is bereid samen te werken met bemiddelaars om langs minnelijke weg overeenstemming te bereiken met zakelijke gebruikers. Echter dienen zakelijke gebruikers eerst te proberen problemen op te lossen met de klantenservice van eBay, voordat een dergelijke bemiddelingsprocedure wordt gestart.

Het staat eBay en de zakelijke gebruiker vrij om een gezamenlijk door hen gekozen bemiddelaar aan te wijzen. Zo zal eBay redelijke verzoeken in acht nemen om het geschil op te lossen door middel van alternatieve oplossingsprocedures, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatief voor een juridische procedure.

De Europese Commissie biedt Europese consumenten een online platform voor geschillenbeslechting om geschillen in der minne te schikken (artikel 14 (1) van EU-richtlijn 524/2013). Consumenten kunnen een klacht indienen via volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op deze overeenkomst in alle opzichten het Nederlandse recht van toepassing. eBay en jij gaan ermee akkoord, je te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtspraak.

16. Aanvullende voorwaarden

Deze gebruikersovereenkomst, de privacyverklaring van eBay, het beleid en de regels die op de website zijn gepubliceerd (ongeacht of door middel van links naar deze wordt verwezen in deze gebruikersovereenkomst) vertegenwoordigen en beschrijven de voorwaarden waarop eBay je toegang tot en gebruik van Services van eBay verleent: deze vormen de gehele 'Overeenkomst' tussen jou en eBay. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen in de gebruikersovereenkomst of met een regel of het beleid, kun je door je account te sluiten de Overeenkomst beëindigen.

17. Algemeen

Als enige bepaling in deze gebruikersovereenkomst als ongeldig, als nietig, of om enige reden als niet toepasbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling doorgehaald en heeft dat geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen.

eBay mag de rechten en verplichtingen op grond van deze gebruikersovereenkomst overdragen in overeenstemming met het onderstaande (maar zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming), op voorwaarde dat eBay de gebruikersovereenkomst overdraagt op dezelfde voorwaarden of op voorwaarden die niet minder gunstig voor jou zijn.

Titels dienen enkel ter referentie en vormen geen beperking of uitbreiding van het onderwerp van het gedeelte. Als eBay niet reageert op een inbreuk door jou of anderen, ziet eBay daarmee niet af van het recht wel te reageren op toekomstige of soortgelijke inbreuken. eBay garandeert niet te reageren op alle inbreuken op deze gebruikersovereenkomst.

Als je een geschil hebt met een of meer gebruikers, vrijwaar je eBay (en haar filialen en dochterondernemingen, en eBay haar respectieve managers, directeuren, werknemers en tussenpersonen) van claims, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van enigerlei aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enige manier verband houden met het geschil.

eBay kan deze gebruikersovereenkomst op elk moment wijzigen via e-mail of het gedeelte Berichten van Mijn eBay of door de gewijzigde voorwaarden op www.ebay.nl te plaatsen. Alle gewijzigde voorwaarden treden automatisch 30 dagen nadat deze zijn geplaatst in werking. Indien je na de ingangsdatum gebruikt blijft maken van de Services, betekent dit dat je akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden. Indien het noodzakelijk is dat een zakelijke gebruiker technische of commerciële aanpassingen doorvoert om te kunnen voldoen aan een wijziging van de Gebruikersovereenkomst door eBay wordt, voor zover wettelijk vereist, een termijn in acht genomen waarbinnen de zakelijke gebruiker de mogelijkheid heeft de Gebruikersovereenkomst te beëindigen.

De gebruikersovereenkomst mag niet op enige andere wijze worden gewijzigd, tenzij na wederzijdse instemming van jou en een eBay-vertegenwoordiger die hiertoe bevoegd is.

Het beleid dat op de sites wordt geplaatst, kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking zodra deze op de site van eBay geplaatst zijn.

Het VeRO-programma (Verified Rights Owner) van eBay zorgt ervoor dat aangeboden objecten geen inbreuk maken op auteursrecht, handelsmerkrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Als je denkt dat je intellectuele-eigendomsrechten zijn geschonden, informeer je het VeRO-team hierover door gebruik te maken van het VeRO-programma (Verified Rights Owner). eBay zal de zaak dan onderzoeken.

De gebruikersovereenkomst, de privacyverklaring van eBay en alle (beleids)regels die op de site worden geplaatst, vormen de gehele Overeenkomst tussen jou en eBay en hebben voorrang op alle voorafgaande afspraken en overeenkomsten van de partijen.

De volgende gedeelten blijven ook na beëindiging van deze gebruikersovereenkomst gelden: Kosten (die verschuldigd zijn voor de Services), Content, Aansprakelijkheid, Compensatie, Juridische geschillen en de vrijwaring die in dit gedeelte Algemeen wordt vermeld. Juridische kennisgevingen dienen per aangetekende post te worden verzonden naar eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Germany (onder vermelding van: eBay.nl). eBay stuurt kennisgevingen naar jou via het e-mailadres dat je tijdens de inschrijving hebt opgegeven. Kennisgevingen aan jou worden 24 uur nadat de e-mail is verzonden geacht te zijn gegeven, tenzij de verzendende partij wordt geïnformeerd dat het e-mailadres ongeldig is. eBay kan juridische kennisgevingen ook via aangetekende post verzenden op het adres dat je tijdens de inschrijving hebt opgegeven. Kennisgevingen die per aangetekende post zijn verzonden, worden geacht drie dagen na de verzenddatum door de partij te zijn ontvangen.

Oude Gebruikersovereenkomst

Deze Gebruikersovereenkomst is van toepassing vanaf het moment dat deze wordt geaccepteerd door gebruikers die zich inschrijven voor een eBay-account. Voor gebruikers die zich vóór 1 april 2018 hebben ingeschreven, geldt de Gebruikersovereenkomst vanaf 1 mei 2018.

Hieronder wordt beschreven onder welke voorwaarden je toegang krijgt tot onze services.

Inleiding

In deze gebruikersovereenkomst, de privacyverklaring van eBay , alle beleidsregels en andere regels die op onze sites worden geplaatst, worden de voorwaarden beschreven waaronder je de sites, services, toepassingen en tools (gezamenlijk de 'Services' genoemd) mag gebruiken. Je vindt hier een overzicht van onze beleidsregels. Alle beleidsregels en de privacyverklaring van eBay zijn opgenomen in deze gebruikersovereenkomst. Je gaat akkoord met het bovenstaande tijdens het gebruik van de Services van eBay.

Tot 30 april is de contractpartij voor gebruikers die woonachtig zijn in de Europese Unie, eBay Europe S.à.rl, gevestigd te 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg (ingeschreven bij RCS Luxemburg onder B 120781, BTW-nr. LU 21416127, licentienr. 114463). Als je woonachtig bent in de Europese Unie, is de contractpartij vanaf 1 mei eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland (BTW-nummer DE 200081785).

Als je in de Verenigde Staten woont of de hoofdzetel van je bedrijf is er gevestigd, heb je een overeenkomst met eBay Inc., 2025 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, Verenigde Staten.

Als je in Canada woont of de hoofdzetel van je bedrijf er is gevestigd, heb je een overeenkomst met eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Canada.

Als je in het Verenigd Koninkrijk woont of de hoofdzetel van je bedrijf er is gevestigd, heb je een overeenkomst met eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk.

Als je in India woont, ga je een contract aan met eBay Singapore Services Pte Ltd, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore, 049315.

Als je elders woont, ga je een contract aan met eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastraße 15-17, 3005 Bern, Zwitserland. Als je vragen hebt, kun je altijd de Hulp-pagina's raadplegen.

Over eBay

eBay is een handelsplaats waar gebruikers vrijwel alles kunnen aanbieden, kopen en verkopen via allerlei verkoopvormen en op allerlei locaties.

eBay is niet de eigenaar van zaken die via de site van eBay worden aangeboden of verkocht en is niet betrokken bij de feitelijke transacties tussen kopers en verkopers. Het verkoopcontract is een rechtstreekse overeenkomst tussen koper en verkoper. eBay treedt niet op als een traditionele veilingmeester.

eBay geeft advies over prijzen, verzendkosten, verkoopvormen enzovoort, maar deze adviezen zijn slechts informatief bedoeld en jij bepaalt of je ze wel of niet opvolgt. eBay controleert de aanbiedingen of de content van gebruikers niet. eBay helpt door het gebruik van verschillende programma's geschillen op te lossen, maar eBay heeft geen controle over en biedt geen garantie voor het volgende: de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van geadverteerde objecten; de nauwkeurigheid van de content, aanbiedingen of feedback van gebruikers; het vermogen van verkopers om objecten te verkopen; het vermogen van kopers om objecten te betalen; of dat een koper of verkoper een transactie werkelijk voltooit of een object werkelijk retourneert.

Verkopers moeten altijd een geldige betalingsmethode opgeven.

Je geeft eBay toestemming automatisch bedragen af te schrijven voor toekomstige kosten in verband met de Services die door eBay worden aangeboden. Dit gebeurt via je gekozen betalingsmethode en in overeenstemming met deze gebruikersovereenkomst en de toepasselijke factureringsovereenkomst(en) waarmee je akkoord gaat wanneer je je betalingsmethode instelt of wijzigt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot bedragen die verschuldigd zijn voor eBay-kosten, vergoedingen en verzendlabels. eBay informeert je over deze kosten. Als aan eBay verschuldigde betalingen of bedragen om welke redenen dan ook niet kunnen worden overgemaakt via je opgegeven betalingsmethode, ben je nog steeds verplicht eBay alle onbetaalde bedragen te betalen en behoudt eBay zich het recht voor via andere middelen om vergoeding te vragen, inclusief vergoeding van extra kosten die hierbij worden gemaakt. Je kunt je betalingsmethode op elk moment in Mijn eBay wijzigen.

Gebruik van eBay

Wanneer je gebruikmaakt van de Services, is het volgende niet toegestaan:

 • ongepaste content of objecten in rubrieken of gedeeltes van onze sites plaatsen, aanbieden of uploaden;

 • de wetten, rechten van derden of de systemen of beleidsregels schenden of omzeilen;

 • namaakobjecten verkopen of anderszins inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerkrecht of andere rechten van derden;

 • gebruikmaken van de Services als je geen wettelijk bindende contracten mag aangaan (bijvoorbeeld als je jonger bent dan 18 jaar) of als je tijdelijk of voor onbepaalde duur bent geschorst en de Services niet mag gebruiken;

 • niet betalen voor objecten die je hebt gekocht, tenzij je een geldige reden hebt, zoals uiteen wordt gezet in het eBay-beleid: de verkoper heeft wezenlijke wijzigingen aangebracht in de objectbeschrijving nadat je hebt geboden, er is een duidelijke typfout gemaakt of je kunt geen contact met de verkoper opnemen (zie het beleid voor onbetaalde objecten);

 • objecten die je hebt verkocht, niet levert, tenzij je een geldige reden hebt, zoals uiteen wordt gezet in het eBay-beleid: de koper voldoet bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden die je in je aanbieding hebt vermeld, of je kunt geen contact opnemen met de koper;

 • de prijs van een object manipuleren of aanbiedingen van andere gebruikers belemmeren;

 • valse, onnauwkeurige, misleidende, lasterlijke of smadelijke content plaatsen;

 • handelingen uitvoeren die het feedback- of het beoordelingssysteem ondermijnen (zie de regels met betrekking tot feedback);

 • je eBay-account (inclusief feedback) en gebruikersnaam zonder de toestemming van eBay overdragen aan een andere partij;

 • spam, ongewenste of bulksgewijze elektronische communicatie, kettingbrieven of piramidespelen verspreiden of plaatsen;

 • de contactgegevens van andere gebruikers voor een ander doel gebruiken dan een specifieke eBay-transactie (dit omvat gebruik van deze gegevens om marketingmateriaal rechtstreeks aan een eBay-gebruiker te verzenden, tenzij de gebruiker expliciet heeft ingestemd met de ontvangst van dit materiaal);

 • virussen of andere technologieën verspreiden die schade kunnen toebrengen aan eBay of aan de belangen of eigendommen van eBay-gebruikers;

 • robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om voor welk doel dan ook toegang te krijgen tot de Services;

 • onze robot exclusion protocollen omzeilen, de werking van de Services verstoren of een onredelijke of disproportioneel zware belasting van de infrastructuur van eBay veroorzaken;

 • eBay-toepassingen of -tools exporteren of opnieuw exporteren, behalve als dit in overeenstemming is met de exportwetgeving van de relevante rechtsgebieden en in overeenstemming is met gepubliceerde regels en beperkingen;

 • content uit de Services of teksten, ontwerpen en handelsmerken van eBay kopiëren, wijzigen of distribueren;

 • content uit de Services (behalve voor je eigen naslag) kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, uitvoeren, openbaar tonen, er reverse engineering op uitvoeren of er afgeleide werken van maken, zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van eBay en de relevante derde partij, indien van toepassing;

 • enige eBay-toepassing, of informatie of software die verband houdt met een dergelijke toepassing, commercieel gebruiken;

 • informatie over gebruikers, zoals e-mailadressen, verkrijgen of verzamelen zonder hun toestemming; of

 • technische maatregelen omzeilen die eBay neemt om haar Services aan te bieden.

Als je je als bedrijf bij eBay registreert, verklaar je daarmee dat je gerechtigd bent wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan namens dat bedrijf. Wanneer je als bedrijf handelt op eBay, moet je je houden aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot online handel.

Je gaat ermee akkoord dat eBay haar Services begint te leveren zodra je deze gebruikersovereenkomst accepteert. Je kunt deze gebruikersovereenkomst annuleren op grond van de EU-richtlijn betreffende consumentenrechten (2011/83/EU). eBay kan kosten in rekening brengen voor Services die zijn geleverd tot op het moment van annulering.

eBay kan niet-bevestigde accounts of accounts die lange tijd inactief zijn geweest, annuleren of de Services wijzigen of stopzetten. 

Misbruik van eBay

Onverminderd andere maatregelen die eBay kan nemen, behoudt zij het recht op je gebruikersaccounts en de toegang tot en activiteiten via haar Services te beperken, op te schorten of te beëindigen, biedingen te annuleren, aanbiedingen te verwijderen, te verlagen of de zichtbaarheid ervan anderszins te beperken, of op een andere manier de zichtbaarheid te beperken, gehoste content te vertragen of te verwijderen, een mogelijke speciale status van je account te verwijderen, kortingen te verlagen of in te trekken en technische en/of juridische stappen te ondernemen om te voorkomen dat je de Services gebruikt als:

 • eBay denkt dat je problemen of mogelijke juridische aansprakelijkheid veroorzaakt;

 • eBay denkt dat dergelijke beperkingen de beveiliging van de eBay-community verbeteren of de financiële aansprakelijkheid van eBay zelf of die van een andere eBay-gebruiker reduceert;

 • eBay denkt dat je de rechten van derden schendt;

 • eBay denkt dat je niet in de geest van deze gebruikersovereenkomst of het beleid handelt of de werknemers van eBay of haar gebruikers onheus bejegent;

 • eBay ondanks de redelijkerwijs te verwachten pogingen daartoe, niet kan controleren of bevestigen dat informatie die je hebt verstrekt, klopt; of

 • je op de vervaldatum niet de volledige betaling hebt overgemaakt van de verschuldigde kosten voor de Services.

Wanneer zich een probleem tussen een koper en een verkoper voordoet, kan eBay bij de toepassing van het beleid rekening houden met de prestaties van de gebruiker in het verleden en met de specifieke omstandigheden. eBay kan in dat geval soepeler zijn in de toepassing van het beleid, zodat er een oplossing kan worden gezocht die voor zowel de koper als de verkoper aanvaardbaar is.

Kosten

Lid worden van eBay en bieden op aangeboden objecten is gratis. eBay brengt wel kosten in rekening voor andere services, zoals voor het aanbieden van objecten. Wanneer je een object aanbiedt of een andere service gebruikt waaraan kosten zijn verbonden, krijg je de gelegenheid de kosten die in rekening gebracht worden op basis van ons beleid voor kosten te bekijken en accepteren. eBay kan van tijd tot tijd de kosten wijzigen of nieuwe kosten in rekening brengen door de wijzigingen 30 dagen van tevoren op de site van eBay of in het gedeelte Berichten van Mijn eBay te plaatsen. Je kunt je account binnen 30 dagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos sluiten.

Alle kosten worden vermeld in euro's, tenzij anders wordt aangegeven. Het is jouw verantwoordelijkheid om alle kosten en van toepassing zijnde belastingen voor het gebruik van onze sites en Services op tijd en met een geldige betalingsmethode te betalen. Als je betalingsmethode niet werkt of je account achterstallig is, kan eBay de verschuldigde kosten innen via andere inningsmechanismen. (Dit omvat onder andere bij eBay geregistreerde betalingsmethoden, incassobureaus en juridisch advies.) Je gaat ermee akkoord dat eBay je via e-mail elektronische facturen kan sturen. eBay kan het gebruik van haar Services opschorten of beperken tot je het gehele verschuldigde bedrag hebt betaald.

Aanbiedingsvoorwaarden

Wanneer je een object aanbiedt, ga je ermee akkoord de regels voor aanbieden en het beleid voor verkooppraktijken na te leven en dat:

 • je verantwoordelijk bent voor de juistheid, de content en de rechtmatigheid van het aangeboden object en je ermee akkoord gaat het object aan te bieden in overeenstemming met het beleid voor verboden en beperkte objecten;

 • je aanbieding gedurende 24 uur mogelijk niet meteen kan worden gevonden wanneer er op trefwoord of rubriek wordt gezocht; eBay de exacte duur van aanbiedingen niet garandeert;

 • content die in strijd is met het eBay-beleid naar goeddunken van eBay kan worden verwijderd, gewijzigd of verborgen;

 • eBay kan gegevens in de productcatalogus herzien om informatie aan te vullen, te verwijderen of te corrigeren; als je aanbieding gebruikmaakt van catalogusgegevens die zijn herzien, kan je aanbieding daardoor worden gewijzigd;

 • waar je aanbieding in zoek- en bladerresultaten wordt weergegeven, kan afhankelijk zijn van bepaalde factoren waaronder verkoopvorm, titel, biedactiviteiten, eindtijd, trefwoorden, prijs en verzendkosten, feedback, naleving van het eBay-beleid en gedetailleerde verkopersbeoordelingen. Zie het beleid een te koop aangeboden object vinden voor meer informatie.

 • Het beleid voor dubbele aanbiedingen kan ook bepalen of je aanbieding in zoekresultaten wordt weergegeven;

 • Metatags en URL-links die in een aanbieding worden opgenomen, worden verwijderd of gewijzigd, zodat deze geen invloed hebben op resultaten van externe zoekmachines;

 • eBay kan je optionele aanbevelingen doen die je in overweging kunt nemen wanneer je aanbiedingen maakt. Dergelijke aanbiedingen kunnen zijn gebaseerd op de getotaliseerde verkopen en de geschiedenis van soortgelijke verkochte en huidige aanbiedingen; de resultaten verschillen per afzonderlijke aanbieding. Je gaat ermee akkoord dat eBay in het kader van de aanbevelingen de verkopen en de geschiedenis van je aanbiedingen aan andere verkopers toont;

 • sommige optionele upgradefuncties zijn alleen zichtbaar bij bepaalde eBay-services.

In verband met een positieve gebruikerservaring is het mogelijk dat een aanbieding in bepaalde zoek- en bladerresultaten niet wordt weergegeven, ongeacht de sorteervolgorde die de koper heeft gekozen.

Aankoopvoorwaarden

Wanneer je een object koopt, ga je ermee akkoord je te houden aan de regels voor kopers en het volgende:

 • het is jouw verantwoordelijkheid de volledige aanbieding te lezen voordat je een bod uitbrengt of je ertoe verbindt een object te kopen;

 • je gaat een wettelijk bindende overeenkomst aan om een object aan te schaffen wanneer je je ertoe verbindt een object te kopen of wanneer jouw bod het winnende bod is (of als je bod op een andere manier wordt geaccepteerd);

 • als je een object koopt op een andere eBay-site dan ebay.nl, is uitsluitend de gebruikersovereenkomst van die andere eBay-site op je van toepassing met betrekking tot die aankoop.

Internationaal kopen, verkopen en vertaling

Het is de verantwoordelijkheid van verkopers en kopers zich te houden aan alle wetgeving en voorschriften met betrekking tot internationale verkopen, internationale aankopen en de verzendkosten van objecten.

Je objecten kunnen behalve op ebay.nl ook worden aangeboden op één of meer internationale sites van eBay. Als je niet wilt dat je aanbiedingen op internationale sites worden weergegeven, moet je geen internationale verzendlocaties in je aanbiedingen opnemen.  Als je internationale verzending wel selecteert, geef je eBay toestemming naar eigen goeddunken je aanbiedingen ook weer te geven op andere eBay-sites dan de oorspronkelijke aanbiedingssite. Je accepteer hiermee ook dat je aanbiedingen op internationale sites mogelijk niet altijd op enkele van deze sites of al deze sites worden weergegeven. Wanneer je je objecten internationaal verzendt, ga je ermee akkoord dat het beleid van de andere site op je van toepassing is en accepteer je de internationale verkoopovereenkomst van eBay.

Je geeft eBay toestemming om geautomatiseerde tools te gebruiken om je eBay-content en je communicatie met andere leden helemaal of gedeeltelijk te vertalen naar andere talen, indien dergelijke vertaaloplossingen beschikbaar zijn. eBay kan je tools verstrekken waarmee je indien gewenst content kunt vertalen. De nauwkeurigheid of de beschikbaarheid van deze vertalingen wordt niet gegarandeerd.

Content

Wanneer je ons content verschaft (of content laat plaatsen via onze Services) of ons de Services laat bieden, verleen je ons vanaf het moment dat je de content verschaft een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, sublicentieerbaar recht, voor de duur van enig auteursrecht of andere rechten op deze content, om de content te gebruiken, en geef je ons toestemming alle auteursrechten , handelsmerkrechten, publiciteitsrechten, databaserechten of andere intellectuele-eigendomsrechten uit te oefenen op de content en elk element dat deel uitmaakt van die content (zoals, maar niet beperkt tot tekst, beelden, foto's, logo's, afbeeldingen, handelsmerken, ontwerpen, titels en gegevens), inclusief gebruik in elke willekeurige taal en elke willekeurige database, geheel of gedeeltelijk, en inclusief het maken en gebruiken van afgeleide werken (de 'Content').

De rechten die je ons verleent, omvatten het recht de hele Content of een deel ervan te kopiëren, te reproduceren, openbaar te communiceren, uit te zenden, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren en op te nemen en te gebruiken in een database, via elk willekeurig proces, in elke willekeurige indeling en via alle willekeurige media (digitaal of anders) die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld, inclusief alle sites en services van de eBay-groep.

We kunnen derden (inclusief eBay-gebruikers) toestaan gebruik te maken van alle rechten of een deel van de rechten die je eBay verleent.

Je verklaart dat de Content in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving, dat jij eigenaar bent van de intellectuele-eigendomsrechten ten aanzien van de Content, dat deze geen schending inhoudt van rechten van derden en dat de Content niet het onderwerp is van een vordering wegens inbreuk of op andere gronden. Je vrijwaart eBay tegen alle financiële gevolgen van vorderingen, claims of opposities door personen die intellectuele-eigendomsrechten op de Content claimen, van claims wegens oneerlijke en/of parasitaire mededinging en/of van laster of smaad.

We bieden productgegevens (inclusief afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties) aan die worden verschaft door derden (inclusief eBay-gebruikers). Je mag die content alleen in je eBay-aanbiedingen gebruiken. eBay mag die toestemming te allen tijde naar eigen inzicht wijzigen of intrekken.

We proberen betrouwbare gegevens aan te bieden, maar kunnen niet garanderen dat de content die via de Services wordt verschaft, altijd beschikbaar, accuraat, volledig en up-to-date zal zijn. Je gaat ermee akkoord dat eBay er niet verantwoordelijk voor is de aanbiedingen of content die door derden via de Service worden verschaft, te onderzoeken of te garanderen, en dat je niet zult proberen ons of onze gegevensproviders verantwoordelijk te stellen voor onjuistheden. Als verkoper ga je ermee akkoord te zorgen dat content die direct aan je aanbiedingen is gekoppeld, juist is. De productgegevens omvatten materiaal waarop een auteursrecht of een handelsmerk rust en ander materiaal dat onder eigendomsrecht valt. Je gaat ermee akkoord geen informatie met betrekking tot auteursrecht, eigendomsrecht of identificatie uit de productgegevens te verwijderen en geen afgeleide werken te maken op basis van die gegevens (anders dan door de gegevens op te nemen in je aanbiedingen).

Beperking van de toegang tot geld

Het is voorgekomen en zal blijven voorkomen dat eBay aanbeveelt dat PayPal de toegang tot geld op de PayPal-rekening van een verkoper beperkt op basis van bepaalde factoren zoals, maar niet beperkt tot, verkoopgeschiedenis, verkoper prestaties, retourzendingen, riskantheid van de rubriek, transactiewaarde of een geopend geschil .Dat kan ertoe leiden dat PayPal besluit de toegang tot geld op je PayPal-rekening te beperken.

Aansprakelijkheid

eBay probeert de site en de Services veilig te houden en goed te laten werken, maar kan niet garanderen dat de Services altijd zonder onderbreking werken of toegankelijk zijn. Updates van biedingen en andere berichtfunctionaliteit in de Services worden mogelijk niet in real-time uitgevoerd. In dergelijke functionaliteit kunnen vertragingen optreden waarover eBay geen controle heeft.

eBay (inclusief haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, tussenpersonen en werknemers) is niet verantwoordelijk op basis van een contract of onrechtmatig handelen (inclusief nalatigheid) of anderszins voor enige zakelijke verliezen, zoals verlies van gegevens, winst, opbrengst, handel, zakelijke kansen, goodwill, reputatie of onderbreking van de bedrijfsvoering, of voor verliezen die zij niet redelijkerwijs hadden kunnen voorzien en die direct of indirect voortkomen uit:

 • je gebruik van de Services of je onvermogen de Services te gebruiken;

 • prijsadviezen, verzendadviezen of andere adviezen die zijn gegeven door eBay;

 • vertragingen of onderbrekingen in de Services;

 • virussen of andere kwaadwillende software die is opgelopen door toegang tot of een koppeling met de Services;

 • storingen, bugs, fouten of onjuistheden van welke aard dan ook in de Services;

 • schade aan je hardwareapparaat als gevolg van het gebruik van een eBay-service;

 • de content, de acties of het gebrek aan acties van derden, inclusief objecten die met de Services zijn aangeboden, of vernietiging van vermeende namaakobjecten;

 • een schorsing of andere maatregel die is genomen met betrekking tot je account of schending van het gedeelte Misbruik van eBay;

 • de duur waarmee en de wijze waarop je aanbiedingen in zoekresultaten worden weergegeven, zoals beschreven in Aanbiedingsvoorwaarden; of

 • de noodzaak je werkwijzen, content of gedrag te wijzigen of je verlies van transacties of onvermogen handel te drijven als gevolg van wijzigingen in deze gebruikersovereenkomst of ons beleid.

In sommige rechtsgebieden is afwijzing van garantie of uitsluiting van schade niet toegestaan en vrijwaringen en uitsluitingen zijn daarom mogelijk niet op jou van toepassing. Dit geldt in het bijzonder wanneer je een consument bent.

Je accepteert de volledige verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van je acties onder de wetgeving die op jou van toepassing is en voor de rechtmatigheid van objecten die je op onze sites aanbiedt.

eBay hanteert technieken om de juistheid en waarachtigheid van de informatie die onze gebruikers verstrekken te controleren, maar verificatie van gebruikers op internet is moeilijk. Hierdoor kan eBay niet garant staan (enzal dit dus ook niet doen). eBay is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de identiteit van gebruikers of voor de juistheid van de informatie die gebruikers verstrekken of op de sites plaatsen.

Niettegenstaande de vorige alinea's is de aansprakelijkheid van eBay, indien zij aansprakelijk worden geacht, jegens jou of derden, beperkt tot het hoogste van de volgende twee bedragen: (a) het bedrag van de kosten waarover het geschil bestaat, niet hoger dan de totale kosten die je eBay hebt betaald in de 12 maanden voorafgaand aan de actie die tot de aansprakelijkheid heeft geleid, of (b) € 150.

Niets in deze gebruikersovereenkomst houdt een beperking of uitsluiting in van de aansprakelijkheid voor frauduleuze voorstelling van zaken, overlijden of verwonding die het resultaat is van de nalatigheid van eBay of de nalatigheid van haar tussenpersonen of werknemers, of voor enige andere aansprakelijkheid die volgens wetgeving niet kan worden beperkt of uitgesloten.

Compensatie

Je stelt eBay (en haar managers, directeuren, tussenpersonen, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) volledig schadeloos voor enige verliezen of kosten, inclusief redelijke juridische kosten, die zij moeten betalen doordat jij deze gebruikersovereenkomst schendt, door je ongepaste gebruik van de Services van eBay of doordat je de wet overtreedt of de rechten van derden schendt.

Oplossen van geschillen

Indien er tussen jou en eBay een geschil ontstaat, raadt eBay je van harte aan eerst rechtstreeks contact met hen op te nemen om tot een oplossing te komen. Raadpleeg hiervoor eerst de Hulp-pagina eBay Klantenservice. eBay zal redelijke verzoeken om het geschil op te lossen door middel van alternatieve oplossingsprocedures, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatief voor een juridische procedure. De Europese Commissie biedt Europese consumenten een online platform voor geschillenbeslechting om geschillen in der minne te schikken (artikel 14 (1) van EU-richtlijn 524/2013). Consumenten kunnen een klacht indienen via volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op deze overeenkomst in alle opzichten het Nederlandse recht van toepassing. eBay en jij gaan ermee akkoord, je te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtspraak.

Aanvullende voorwaarden

Deze gebruikersovereenkomst, de privacyverklaring van eBay, het beleid en de regels die op de website zijn gepubliceerd (ongeacht of door middel van links naar deze wordt verwezen in deze gebruikersovereenkomst) vertegenwoordigen en beschrijven de voorwaarden waarop eBay je toegang tot en gebruik van Services van eBay verleent: deze vormen de gehele 'Overeenkomst' tussen jou en eBay. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen in de gebruikersovereenkomst of met een regel of het beleid, kun je door je account te sluiten de Overeenkomst beëindigen.

Algemeen

Als enige bepaling in deze gebruikersovereenkomst als ongeldig, als nietig, of om enige reden als niet toepasbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling doorgehaald en heeft dat geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen.

eBay mag de rechten en verplichtingen op grond van deze gebruikersovereenkomst overdragen in overeenstemming met het onderstaande (maar zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming), op voorwaarde dat eBay de gebruikersovereenkomst overdraagt op dezelfde voorwaarden of op voorwaarden die niet minder gunstig voor jou zijn.

Titels dienen enkel ter referentie en vormen geen beperking of uitbreiding van het onderwerp van het gedeelte. Als eBay niet reageert op een inbreuk door jou of anderen, ziet eBay daarmee niet af van het recht wel te reageren op toekomstige of soortgelijke inbreuken. eBay garandeert niet te reageren op alle inbreuken op deze gebruikersovereenkomst.

Als je een geschil hebt met een of meer gebruikers, vrijwaar je eBay (en haar filialen en dochterondernemingen, en eBay haar respectieve managers, directeuren, werknemers en tussenpersonen) van claims, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van enigerlei aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enige manier verband houden met het geschil.

eBay kan deze gebruikersovereenkomst op elk moment wijzigen via e-mail of het gedeelte Berichten van Mijn eBay of door de gewijzigde voorwaarden op www.ebay.nl te plaatsen. Alle gewijzigde voorwaarden treden automatisch 30 dagen nadat deze zijn geplaatst in werking. Indien je na de ingangsdatum gebruikt blijft maken van de Services, betekent dit dat je akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

De gebruikersovereenkomst mag niet op enige andere wijze worden gewijzigd, tenzij na wederzijdse instemming van jou en een eBay-vertegenwoordiger die hiertoe bevoegd is.

Het beleid dat op de sites wordt geplaatst, kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking zodra deze op de site van eBay geplaatst zijn.

Het VeRO-programma (Verified Rights Owner) van eBay zorgt ervoor dat aangeboden objecten geen inbreuk maken op auteursrecht, handelsmerkrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Als je denkt dat je intellectuele-eigendomsrechten zijn geschonden, informeer je het VeRO-team hierover door gebruik te maken van het VeRO-programma (Verified Rights Owner). eBay zal de zaak dan onderzoeken.

De gebruikersovereenkomst, de privacyverklaring van eBay en alle (beleids)regels die op de site worden geplaatst, vormen de gehele Overeenkomst tussen jou en eBay en hebben voorrang op alle voorafgaande afspraken en overeenkomsten van de partijen.

De volgende gedeelten blijven ook na beëindiging van deze gebruikersovereenkomst gelden: Kosten (die verschuldigd zijn voor de Services), Content, Aansprakelijkheid, Compensatie, Juridische geschillen en de vrijwaring die in dit gedeelte Algemeen wordt vermeld. Juridische kennisgevingen dienen per aangetekende post te worden verzonden naar eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Germany (onder vermelding van: eBay.nl). eBay stuurt kennisgevingen naar jou via het e-mailadres dat je tijdens de inschrijving hebt opgegeven. Kennisgevingen aan jou worden 24 uur nadat de e-mail is verzonden geacht te zijn gegeven, tenzij de verzendende partij wordt geïnformeerd dat het e-mailadres ongeldig is.eBay kan juridische kennisgevingen ook via aangetekende post verzenden op het adres dat je tijdens de inschrijving hebt opgegeven. Kennisgevingen die per aangetekende post zijn verzonden, worden geacht drie dagen na de verzenddatum door de partij te zijn ontvangen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.