2 min artikel

Beleid inzake intellectuele eigendom

Aanbiedingen of producten die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zijn niet toegestaan op eBay.

We staan geen producten of aanbiedingen toe die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen. Dit zijn bijvoorbeeld namaakproducten, replica's, niet-geautoriseerde kopieën, en objecten die zonder toestemming parallel zijn geïmporteerd.

Wat is het beleid?

Objecten en aanbiedingen die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zijn niet toegestaan op eBay. Intellectuele-eigendomsrechten zijn bijvoorbeeld:

Auteursrechten en gerelateerde rechten

Auteursrecht beschermt voornamelijk werken die persoonlijke intellectuele creaties zijn. Dit zijn meestal content, boeken, video's, films, schilderijen, plastiek, software, videogames en databases.

Auteursrecht en de resulterende rechten zijn meestal eigendom van de maker van het werk. Het is in het algemeen niet toegestaan om een werk of onderdelen van een werk te gebruiken zonder toestemming van de maker (zoals een licentie).

Verwant aan auteursrechten zijn naburige rechten. Deze rechten beschermen bepaalde optredens die geen persoonlijke intellectuele creaties hoeven te zijn. Dergelijke naburige rechten kunnen bijvoorbeeld toebehoren aan fotografen, uitvoerende kunstenaars (zoals musici of acteurs), producenten van geluidsopnamen, omroeporganisaties, makers van databases, of uitgevers van kranten. Het is in het algemeen niet toegestaan om optredens geheel of gedeeltelijk te gebruiken zonder toestemming van de respectieve rechthebbende (zoals een licentie).

Objecten of aanbiedingen die inbreuk maken op auteursrechten of verwante rechten, zijn niet toegestaan op eBay. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Niet-geautoriseerde kopieën (bijvoorbeeld van films, muziek of software)
 • Opnamen van optredens (bijvoorbeeld concerten, liveshows of tv-programma's)
 • Niet-geautoriseerde imitaties (bijvoorbeeld van kunstwerken)
 • Niet-geautoriseerde herdrukken (bijvoorbeeld van ruilkaarten of postzegels)
 • Artikelen waarop beschermde werken of diensten zijn aangebracht (bijvoorbeeld artikelen waarop een foto van derden is afgedrukt)
 • Foto's, afbeeldingen, teksten of video's van derden die zonder toestemming zijn opgenomen in de beschrijving
 

Nuttige links

Overige beleidslijnen die in dit verband relevant kunnen zijn:

 
Handelsmerken

Merkenrecht beschermt tekens waarmee goederen of diensten van een bedrijf worden onderscheiden van die van andere bedrijven. Dergelijke tekens zijn bijvoorbeeld woorden, persoonlijke namen, afbeeldingen, letters, cijfers, geluiden, driedimensionale ontwerpen, de vorm van een product of de verpakking, en andere ontwerpelementen, zoals kleuren en kleurcombinaties.

Daarnaast beschermt merkenrecht geografische aanduidingen. Dit zijn namen van plaatsen, regio's, gebieden, landen en andere tekens die worden gebruikt om de geografische herkomst van goederen of diensten aan te duiden.

Een handelsmerk mag alleen worden gebruikt door de rechthebbende of met toestemming van de rechthebbende (zoals een licentie).

Wanneer merkgoederen door de rechthebbende of met toestemming van de rechthebbende op de markt zijn gebracht in de Europese Economische Ruimte, mogen ze zonder verdere toestemming worden doorverkocht binnen de Europese Economische Ruimte. Een rechthebbende kan echter legitieme redenen hebben om bezwaar te maken tegen de verkoop, bijvoorbeeld als de staat van de goederen is gewijzigd of als de goederen zijn beschadigd nadat de rechthebbende ze op de markt heeft gebracht.

Het is niet toegestaan om merkproducten te verkopen die als origineel worden aangeboden, maar die een illegale kopie zijn ('vervalsingen', 'productpiraterij'). Het gebruik van enigszins gewijzigde merknamen is over het algemeen ook niet toegestaan als hiermee ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de aanbieding of het object afkomstig kan zijn van de rechthebbende van het handelsmerk. Er kan ook inbreuk op handelsmerken worden gemaakt als de goederen uitdrukkelijk in de aanbieding worden aangemerkt als kopie.

Objecten of aanbiedingen die inbreuk maken op de merkrechten van derden, zijn niet toegestaan op eBay.Voorbeelden hiervan zijn:

 • Gekopieerde, vervalste of namaakgoederen onder een beschermd handelsmerk
 • Objecten met een teken dat verwarrend lijkt op een beschermd handelsmerk (ook op de verpakking, indien van toepassing)
 • Originele producten die niet in de Europese Economische Ruimte op de markt zijn gebracht met toestemming van de rechthebbende van het handelsmerk (parallelle import)
 • Misleidend of buitensporig gebruik van een beschermd handelsmerk in het geval van accessoires of reserveonderdelen
 • Gebruik van een beschermd handelsmerk om ten onrechte de indruk te wekken dat er een economische of organisatorische band is met de rechthebbende van het handelsmerk (bijvoorbeeld via informatie over het verkopersaccount)
 • Gebruik van een beschermd handelsmerk voor onjuiste vergelijkende reclame
 • Misbruik, belastering of oneerlijke uitbuiting van de reputatie van een bekend handelsmerk
 • Misleidend gebruik van een handelsmerk als trefwoord
 

Nuttige links

Overige beleidslijnen die in dit verband relevant kunnen zijn:

 
Ontwerpen

Een ontwerp is het twee- of driedimensionale uiterlijk van een product of een deel van een product. Het ontwerp bevat de lijnen, contouren, kleuren, vorm, textuur of materialen van het product of de versiering ervan.

Ontwerpen kunnen wettelijk beschermd zijn als ze nieuw zijn (er heeft vooraf geen identiek ontwerp bestaan) en eigen kenmerken hebben (het algehele uiterlijk verschilt van eerdere ontwerpen).

De rechthebbende is meestal de eigenaar van het ontwerp, zoals ingevoerd in het register van een bevoegd kantoor (bijvoorbeeld EUIPO), of, in het geval van een niet-geregistreerd ontwerp, de ontwerper die het ontwerp heeft gepubliceerd.

Het is in het algemeen niet toegestaan om een ontwerp te gebruiken zonder toestemming van de rechthebbende (zoals een licentie).

Objecten of aanbiedingen die inbreuk maken op de ontwerprechten van derden, zijn niet toegestaan op eBay.Voorbeelden hiervan zijn:

 • Objecten die een beschermd ontwerp kopiëren of imiteren
 • Objecten die er globaal hetzelfde uitzien als het beschermde ontwerp
 • Originele producten die niet in de Europese Economische Ruimte op de markt zijn gebracht met toestemming van de rechthebbende (parallelle import)
 

Nuttige links

Overige beleidslijnen die in dit verband relevant kunnen zijn:

 
Octrooien

Uitvindingen die aan bepaalde vereisten voldoen, kunnen worden beschermd door een octrooi. Octrooibescherming komt altijd tot stand na inschrijving in het register van een bevoegd octrooibureau. In principe heeft de uitvinder recht op het octrooi.

Het octrooi verleent de rechthebbende het exclusieve gebruiksrecht voor de gepatenteerde uitvinding. Derden mogen geen door het octrooi beschermde producten maken of verkopen. Het is vaak niet duidelijk of een bepaald product inbreuk maakt op het octrooi van een rechthebbende.

Objecten of aanbiedingen die inbreuk maken op de octrooirechten van derden, zijn niet toegestaan op eBay.Voorbeelden hiervan zijn:

 • Objecten die een gepatenteerd product imiteren
 • Objecten die zonder toestemming gebruik van een octrooi maken
 • Originele producten die niet in de Europese Economische Ruimte op de markt zijn gebracht met toestemming van de rechthebbende (parallelle import)
 

Nuttige links

Overige beleidslijnen die in dit verband relevant kunnen zijn:

 
Gebruiksmodel

Een gebruiksmodel is vergelijkbaar met een octrooi. Het beschermt ook uitvindingen. Net als bij het octrooi wordt bescherming van gebruiksmodellen alleen verleend na registratie bij een bevoegd octrooibureau.

In tegenstelling tot een octrooi onderzoeken octrooibureaus echter niet in welke mate een uitvinding kan worden beschermd. Daardoor is het gebruiksmodel een niet-onderzocht recht. Als u vragen hebt over een gebruiksmodel, bijvoorbeeld omdat u weet dat er vergelijkbare oudere producten bestaan, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het product of een jurist.

Net als een octrooi verleent een gebruiksmodel aan de rechthebbende het exclusieve gebruiksrecht voor het gebruiksmodel. Derden mogen alleen na toestemming van de rechthebbende een onder het gebruiksmodel vallend product maken, verkopen, gebruiken en voor deze doeleinden importeren of bezitten. Voor gebruiksmodellen geldt een kortere beschermingstermijn dan voor octrooien.

Objecten of aanbiedingen die inbreuk maken op de gebruiksmodellen van derden, zijn niet toegestaan op eBay.Voorbeelden hiervan zijn:

 • Objecten die een onder een gebruiksmodel beschermd product imiteren
 • Objecten die zonder toestemming gebruik maken van een gebruiksmodel
 • Originele producten die niet in de Europese Economische Ruimte op de markt zijn gebracht met toestemming van de rechthebbende (parallelle import)
 

Nuttige links

Overige beleidslijnen die in dit verband relevant kunnen zijn:

 

Dit beleid is van toepassing op alle typen objecten en aanbiedingen.

Als een object inbreuk maakt, maakt de betreffende aanbieding ook inbreuk. Een aanbieding kan echter zelfs inbreuk maken als het aangeboden object is toegestaan, bijvoorbeeld wanneer de afbeelding van de aanbieding wordt gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.

Dit beleid bevat informatie over welke objecten en aanbiedingen meestal inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en niet zijn toegestaan op eBay. Als u wilt weten of een object of aanbieding inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten, dient u juridisch advies in te winnen.

Alle activiteiten op eBay dienen aan dit beleid, de gebruikersovereenkomst van eBay, en alle toepasselijke wetgeving te voldoen en de rechten van derden te respecteren. Anders kan eBay actie ondernemen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en de gebruikersovereenkomst van eBay. In sommige gevallen is eBay hiertoe zelfs wettelijk verplicht. eBay kan bijvoorbeeld de aanbieding of andere content verwijderen, een waarschuwing geven, activiteiten beperken of account schorsen.

Waarom heeft eBay dit beleid?

Dit beleid zorgt ervoor dat eBay-gebruikers onze handelsplaats kunnen vertrouwen en dat intellectuele-eigendomsrechten van derden worden gerespecteerd.

Veelgestelde vragen

Ik ben rechthebbende. Hoe kan ik een aanbieding melden die inbreuk maakt op mijn rechten op eBay?

We hebben het VeRO-programma (Verified rights Owner) - nieuw venster of tabblad gecreëerd, zodat houders van intellectuele-eigendomsrechten aanbiedingen of objecten kunnen melden die inbreuk maken op hun beschermde rechten. Dergelijke aanbiedingen of objecten zijn illegaal. Het is in het belang van eBay om inbreuk makende objecten te verwijderen van de site, want ze ondermijnen het vertrouwen van kopers en eerlijke verkopers.

Rechthebbenden kunnen ook de algemene rapportagefunctie gebruiken om aanbiedingen en andere content melden. eBay raadt echter aan deel te nemen aan het VeRO-programma, dat specifiek is afgestemd op rechthebbenden.

 
Ik ben verkoper en mijn aanbieding is verwijderd omdat ik dit beleid niet heb nageleefd. Wat kan ik doen?

Verkopers die denken dat hun aanbieding ten onrechte is verwijderd, kunnen meer lezen over hoe eBay intellectuele eigendom beschermt (VeRO) - nieuw venster of tabblad.

Verkopers die van mening zijn dat er een fout is gemaakt, kunnen de actie laten beoordelen via de bezwaarprocedure van eBay.

eBay werkt ook samen met bemiddelaars en instellingen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting binnen de reikwijdte van haar wettelijke verplichtingen om geschillen rond het gebruik van de eBay-diensten en gerelateerde maatregelen op te lossen. Meer informatie vindt u op onze pagina over bemiddeling en buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Was dit artikel nuttig?